آخرین خبرها

اصفهانى ‏‌ها و زبان ترکى

صادق هدایت

صادق هدایت

هدایت، در بحث عمارت عالى قاپو، که از بناهاى معروف و دیدنى اصفهان است مى‏نویسد:» عالى قاپو از دور به شکل سه طاس تخته نرد است که به مناسبت قطع و تناسب رویهم گذاشته، ایوان جلو آن مثل ایوان چهلستون است با ستون هاى چوبى رنگ شراب. ولى اسم ثقیل عالى قاپو به این بنا نمى ‏چسبد، گویا از یادگارهاى زمان سلجوقیان است و باید شالوده آن در زمان ریخته شده باشد و در زمان صفویه در آن دخل و تصرف کرده باشند ولى به طور کلى اصفهان شهر کاملاً فارسى زبان است.

اصفهانى ‏‌ها هیچ استعدادى براى یادگرفتن ترکى نشان نمى ‏دهند.

حکایتى است معروف که یک نفر اصفهانى چندین سال در تبریز بوده وقتى که بر مى‏گردد به طور امتحان از او مى‏پرسند که: ش‌تر را به زبان ترکى چه مى‏گویند؟

جواب مى ‏دهد: ((ووَه))

دوباره مى ‏پرسند که: بچه ش‌تر را چه مى ‏گویند؟

فکرى مى ‏کند بعد مى ‏گوید: هیچ نمى ‏گویند، وقتى که بزرگ شد مى ‏گویند ((ووَه)) این حکایت زرنگى و حاضر جوابى و روحیه اصفهانى را خوب مى ‏رساند.

نظر دادن بسته است.