آخرین خبرها

اصفهان پس از اسلام در ۸ دوره پایتختى اصفهان‏

۱- آل‏ زیار (مرداویچ دیلمی مقتول در سال ۳۲۳ در اصفهان)

۲- آل ‏بویه (عمادالدله در اصفهان و رى و سبزوار و گاهى تا بغداد)

۳- سلاجقه (ملکشاه و برخى از جانشینان او)

۴- آق‏قیونلو (حسن‏بیک – یعقوب بیک – رستم بیک)

۵- صفویه (از شاه‏عباس کبیر به بعد)

۶- در سال ۱۱۶۴ کریم‏خان زند و ابوالفتح ‏خان بختیارى و على‏مرادخان موافقت کردند که میرزا ابوتراب خلیفه سلطانى فرزند میرزا مرتضى‏صدر را که مادرش دختر شاه سلطان حسین صفوى بود به سلطنت انتخاب کنند و وى را بنام شاه اسماعیل سوم نامیدند و اصفهان را پایتخت قرار دادند و بعد‌ها کریم خان از طرف وى بعنوان وکیلالدوله ملقب شد

۷- زندیه (على مرادخان متوفى بسال ۱۱۹۹ ه. ق)

۸- باقرخان خوراسگانى در دوره فترت بعد از علیمرادخان براى چند روزى ادعاى سلطنت کرد و خویشتن را شاه باقر نامید و در اصفهان تاج‏گذارى کرد

نظر دادن بسته است.