آخرین خبرها

انجمن صفاخانه‏

در سال ۱۳۲۰ ه ق یک کشیش انگلیسى به‏ نام «تیزدال» کتابى در رّد اسلام نگاشته، به‏ دنبال آن نیز تبلیغات وسیعى از طرف مسیحیان اصفهان به‏ راه میافتد.

این عمل موجب میشود که در سال ۱۳۲۱ ه ق بزرگان اصفهان از جمله آقا نورالله و آقانجفى و رکن ‏الملک شیرازى در محله ارامنه اصفهان انجمنى به نام «صفاخانه» تأسیس نمایند. کار این انجمن ترتیب دادن جلسات بحث و مناظره بین علماى مسیحى و دانشمندان مسلمان بود، که متن آن نیز در مجله «الاسلام» که از طرف انجمن منتشر میشد چاپ میگردید، مرحوم «داعى‏الاسلام» که در زمینه کتابهاى عهد عتیق و علم‏الادیان مطالعات فراوانى داشت از جمله کسانى بود که اغلب با داعیان مسیحى مناظره میکرد.

تأثیر این کار فرهنگى تا آنجا بود که نسخه ‏هاى مجله در لندن و بعضى پایتخت‏هاى اروپائى، همچنین مصر، بمبئى، حجاز، عثمانى مورد استفاده صحیح متفکرین مسلمان در برخورد با آراء مسیحیت قرار گرفت.

نظر دادن بسته است.