آخرین خبرها

برخورد نفاق‏ افکنانه و عکس ‏العمل هوشیارانه‏

مسعود میرزا ظل ‏السلطان روزى در عالى‏قاپو با حاج‏ آقا نورالله ملاقات میکند. او که از اقتدار آقانجفى دلِ خونى داشت، در صدد تحریک برادر برمیآید و به آقا نورالله پیشنهاد میکند که به علت هوشیارى بیشتر و درک سیاسى افزون‌تر، ریاست را به‏ عهده بگیرد و مورد حمایت شاهزاده نیز قرار گیرد.

آقا نورالله سر به‏ زیر داشته حرفى نمیزند. ظل ‏السلطان میاندیشد که سخنانش مؤثر افتاده است. در این هنگام آقانجفى وارد مجلس میشود و پس از مدتى که قصد خروج میکند، آقا نورالله جلو دویده کفش‏هاى برادر را جلوى پاى او جفت میکند، و با این تواضع پاسخ حرفهاى ظل ‏السلطان را میدهد.

نظر دادن بسته است.