آخرین خبرها

بناى مسجد حاج عباس گندلى

میرزا حسن ‏خان جابرى انصارى در کتاب تاریخ اصفهان و رى در شرح محاسن اصفهان میگوید:

«نه تنها مردان اصفهان بلکه زنانش حاضرجواب و هوشیارند، چنانچه بناى مسجد حاج ‏عباس گندلى تاجر در سه راه نم‏آورد با هشیارى و دیانت زنش شد، که شبى دزدى بخانه حاج عباس رفته پنهان شده شنید حاج‏ عباس به‏ زنش گفت امروز شاهزاده سیف‏ الدوله جعبه جواهرش را به من سپرده، برخیز یک‏جائى محکم بسپاریم دزد نَبَرد. دزد که این سخن شنید از خانه بیرون رفته و فردا از بامداد به‏ دنبال حاجى سیاهى به‏ سیاهى میرفته تا ظهر که حاجى را در مسجد حکیم دید سر حوض نشسته و انگش‌تر الماس را بیرون آورده، روى سنگ حوض گذارد. مشغول وضو شد براى نماز جماعت. دزد آن انگش‌تر را ربوده، به‏ شتاب آمد درب خانه حاجى دق ‏الباب کرده، گفت: حاجى پیغامی محرمانه براى عیالُشان داده‏اند، بگوئید بیایند پشت در خانه. زن حاجى آمد.

دزد گفت: الان خدمت حاجى بودم پیشخدمت سیف ‏الدوله آمده جعبه جواهر را از حاجى خواسته و حاجى این انگش‌تر را به‏ نشانى براى شما فرستاده، گفتند جعبه را که دیشب در صندوق گذارده و صندوق را صندوقخانه فلان اطاق جایش را محکم کردیم و گفتم از شاهزاده سیف ‏الدوله امانت سپره شده، فوراً بدهید که باید بردارم ببرم. زن حاجى انگش‌تر را از دزد گرفته و گفت: من الان چند نفر زن محترمه مه‌مان ناگهانى رسیده‏‌اند و تدارک ناهار نگرفته‏ام. سپس شیشه به او داده گفت: شما ده دست نان و کباب با سکنجبین خریده بیاورید تا من هم جعبه را از صندوق بیرون آورده باشم شما هم رسیده‏اید. دزد طماع دویده پولى قرض کرده ده دست نان و کباب و سکنجبین گرفته آورد درب خانه حاجى داد، و گفت: جعبه را بدهید زن حاجى پیغام داد که خود حاجى را بناى مسجد حاج عباس گندلى بگوئید بیایند خودشان جعبه جواهر را بگیرند. دزد گفت انگش‌تر را بدهید ببرم رد نمایم. زن حاجى گفت انگش‌تر را هم وقتى حاجى آمدند بخودشان میدهم. دزد ناچار برگشت.

شب حاجى آمد در منزل، زن حاجى پرسید چرا پریشانید، گفت انگشترم را روى سنگ حوض مسجد حکیم براى وضو بیرون آورده گذاردم، برده‏‌اند. زن حاجى گفت مگر آن‏را به‏ مردى ندادید براى من با نشانى آورد که جعبه جواهر را شاهزاده خواسته بدهید و من هم گرفتم و جعبه را به او دادم. حاجى غش کرد و افتاد. زن او را به حال آورد و گفت: نترس من ندادم این هم انگشترت که گرفتم پدرش را هم درآوردم. اما باید بعوض یک مسجد نزدیک خانه خودمان بسازى که من هم نماز جماعت بروم حاجى مسجد حاجى عباس را ساخت».

مسجد حاجى عباس

نظر دادن بسته است.