آخرین خبرها

تاجر اصفهانى انبارش را آتش میزند

پس از آنکه نمایندگان «رژى» در اصفهان استقرار مییابند، علماى اصفهان براى اولین بار دستور منع خرید و فروش و استعمال دخانیات را صادر میکنند، مردم متدین این شهر نیز به پیروى از چنین حکمی به مبارزه با انحصارگران خارجى این شرکت میپردازند.

از جمله در تاریخ آمده است: «تجار اصفهان به هیچ روى حاضر نمیشوند با کمپانى وارد معامله شوند چنانکه چند نفر تنباکوهاى خود را بین فقرا تقسیم میکنند» یکى از تجار معتبر که براى فروش تنباکوهاى خود، به شرکت حاضر نمیشود، مأمورین شرکت درصدد توقیف تنباکو‌ها برمیآیند ولى این شخص یک روز مهلت میخواهد و شب ۱۲ هزار کیسه تنباکوهاى خود را به محل وسیعى برده نفت زیادى روى آن میریزد و آن‌ها را آتش میزند.

صبح که انگلیسی‌ها میآیند جز مشتى خاکس‌تر چیزى نمییابند. اقدام این تاجر براى مخالفین «رژى» اثر عجیبى داشت.

پرفسور ادوارد برون مینویسد: «علو طبع و دانش این تاجر میهن ‏دوست را وصف کردن آسان نیست که چگونه با کمال متانت و آرامش بدون هیچ تظاهرى براى مخالفت با انحصار، سرمایه مهمی را آتش زد و عمداً نشان داد که این شرکت برخلاف میل و مصلحت ایرانیان است، و حکم پیشوایان مذهب براى عموم مسلمین حتمیالاجرا است.»

نظر دادن بسته است.