آخرین خبرها

تشریفات ورود محمود افغان به اصفهان

«پطرس دى سرکیس گیلان‌تر» در گزارشهاى خود در مورد صدمات وارده بر اصفهان نوشته: محمود پنجاه‏ هزار نفر از ایرانیان را کشته و یکصدهزار تن نیز از قحطى بمردند و پس از تسلیم شدن تخت و تاج به محمود افغان، در مورد چگونگى ورود وى به اصفهان مینویسد: «محمود افغان و شاه سلطان حسین سوار شدند و به سوى شهر راندند.

۱۲ نفر سوار در جلوى محمود حرکت میکردند و بر مذهب شاه (شیعه دوازده امامی) لعنت میفرستادند.

و از راه پل شیراز (خواجو) و خیابان خواجو جلو میآمدند تا داخل شهر شدند… مردم شهر از محله خواجو تا قصر شاهى پارچه ‏هاى زرى و زرباف گرانب‌ها در راه‌ها گسترده بودند، که بر همه آن‌ها محمود سوار بر اسب عبور نموده تا به کاخ شاهى وارد شد.

سپس براى کوچ افغانان از قندهار به اصفهان، هشت‏هزار شتر روانه شد. در مورد ریخت و هیبت مادر محمود نوشته‏اند: «وى سوار بر شترى بدون خدم و حشم و ندیمه و نگهبان از میدان شاه گذشت و در برابر کاخ، نیمه برهنه با لباسهاى مندرس از شتر پایین آمد؛ در حالى که با اشتهاى فراوان شلغمی را گاز میزد وارد کاخ شد و…».

و اینان مدت زمانى حاکم بخشى از ایران بوده، در پایتخت آن یعنى اصفهان مستقر بودند.

نظر دادن بسته است.