آخرین خبرها

جشن آبریزان در اصفهان

دن گارسیا سفیر اسپانیا در ایران در دوران صفویه در سفرنامه خود در باره آئین این جشن در اصفهان مینویسد:

از چند قرن پیش همه ساله در ماه ژوئیه ایرانیان جشنى میگیرند بنام جشن آبریزان، این جشن در اصفهان، بدین ترتیب است که همه مردم از هر ملت و طبقه غیر از زنان، در کنار رودخانه زاینده‏ رود جمع میشوند. و زنان بالاى پل به تماشا مینشینند: مردان در این روز لباسهاى کهنه و کوتاهى که با لباسهاى معمولى ایشان تفاوت بسیار دارد میپوشند و شلوارهاى تنگ به‏ پا میکنند و به جاى عمامه شب‏کلاه کوچکى بر سر مینهند و در کنار رودخانه همگى به‏ درون آب میروند و بر سر و روى یکدیگر آب میپاشند و براى اینکه از عهده این کار برآیند هر یک ظرفى نیز همراه میبرند.

کار آب‏پاشى‌گاه بدانجا میرسد که ظرف‌ها را به سوى یکدیگر پرت میکنند و سرهاى بسیار شکسته میشود و‌گاه چند نفرى هم به جهان دیگر میروند…

نظر دادن بسته است.