آخرین خبرها

جشن سده در اصفهان در زمان مرداویج‏

یکى از سردارانى که بر قسمت بزرگى از ایران حاکم شد، مرداویج بود. که در زمان خلفاى عباسى (المقتدر) میزیست از خصوصیات او احیاى آداب و سنن ایران قبل از اسلام بود و از جمله به برگزارى باشکوه «جشن سده» میپرداخت، مسکویه در خصوص چگونگى برگزارى این جشن در اصفهان مینویسد:

«زمانى که شب آتش‏ افروزى جشن سده فرا رسید، مرداویج از مدتى قبل از این دستور داده بود، از کوه‌ها و نواحى دور دست هیزم گردآورند و به اطراف رودخانه زاینده‏ رود حمل کنند، همچنین فرمان داد نفت‏ اندازان و آتش‏ افروزان و کسانى که در افروختن آتش مهارت داشتند و میتوانستند وسائل آتشبازى را فراهم سازند در اصفهان جمع شوند.

در اطراف اصفهان کوهى و تلى باقى نماند که در آن هیزم و بوته‏ هاى خار تعبیه نکرده باشند، تعداد زیادى کلاغ و مرغان دیگر به چنگ آورده و به منقار و پاهاى آن‌ها گردوهائى که از نفت و مواد سوزان انباشته شده بود میبستند… مقصود از چنین کارهائى، این بود که در یک زمان، آتش، از قله کوه‌ها و بالاى بلندی‌ها و در صحرا و در مجلس جشن که خود مرداویج در آن حضور مییافت، بوسیله مرغانى که‌‌ رها میساختند، زبانه کشد.

نظر دادن بسته است.