آخرین خبرها

جوابیه بیوه فخرالدوله حاکم اصفهان به‏ سلطان محمود غزنوى‏

پس از رویکار آمدن سلطان محمود غزنوى، وى (براى به اطاعت درآوردن حاکم اصفهان) یک ایلچى به جانب این شهر فرستاد تا سکه بنام او زده و خطبه به نام او بخوانند. در این زمان فخرالدوله دیلمی مرده بود و زنش مادر مجدالدوله دیلمی حاکم بود. این زن عاقله جواب عجیبى نوشته به فرستاده سلطان داد که چنان سلطان معظمی را از خیال تصرف اصفهان بازداشت، وى به سلطان محمود غزنوى نوشت:

«وقتى‏که مرحوم فخرالدوله، شوهرم زنده بود همه وقت در این فکر بودم که اگر چنین تکلیفى (سکه زدن به نام او و خطبه خواندن به نامش) از طرف اعلیحضرت سلطان بشود چگونه با او برخورد کنم. اما بعد از مردن شوهرم هرگز این خیال را نمیکنم. زیرا که سلطان شخصى است عاقل، هیچوقت بدون فکر اقدام به کارى نخواهد کرد.

آخر جنگ و فتح و شکست را جزالله تعالى کسى نمیداند. اگر سلطان بعد از آن همه فتوحات العیاذبالله، خدا نکرده شکست بخورد، چه خال عارى و نام ننگى تا دامنه قیامت براى وجود مبارک آن اعلیحضرت باقى خواهد ماند، که با عاجزه و پیرزنى ستیزه کرد و پیشرفت براى چنین سلطان معظمی حاصل نشد، و اگر چنانچه به شیوه همه وقت لشکریان، سلطانى پیروز شوند. چندان افتخارى نیست که بگویند چنین سلطان عظیم‏ الشأنى با بیوه فخرالدوله دیلمی جنگید و بر عجوزه‏اى غالب شد.» این پیغام چنان به سلطان اثر کرد که تا حیات ملکه، به خیال تصرف اصفهان نیفتاد و بعد از مرگ وى اصفهان را متصرف شد.

نظر دادن بسته است.