آخرین خبرها

خمره شراب مدل لباس شاهزاده‏

ظل ‏السلطان

ظل ‏السلطان

ظل ‏السلطان گذشته از حرص و طمع، اندامی نامتناسب و چهره‏ اى زشت داشت و چون در کودکى بر چشم چپش ضربتى وارد آمده بود پلک آن چشم همواره فرو افتاده بنظر میرسید و این موضوع بر زشتى او میافزود. با وجود این عیب‌ها شاهزاده فکر میکرد که خیلى زیبا و خوش اندام است. لذا دوست داشت که در صندوقخانه خویش لباسهاى گوناگون داشته باشد. از همین‏رو نمونه‏اى از لباسهاى رسمی تمام سلاطین اروپا را تقلید کرده بود و به نوبت آن‌ها را بر تن میکرد. یک روز اتفاقاً عکس دوک گنوت به دستش رسید و چون آن شاهزاده را در لباس زیباى ژنرال انگلیسى مشاهده کرد به نماینده تجارتخانه هلتس که در مجلس وى حاضر بود گفت: من میل دارم که لباسى نظیر این مرد داشته باشم.

نماینده هلتس جواب داد: اشکالى ندارد ولى چون این لباس به رنگ سرخ است و اگر درست به اندازه بریده دوخته نشود، متناسب و زیبا نخواهد شد. اگر اجازه میفرمایید از بدن آن والاحضرت اندازهائى بردارم.

شاهزاده چون مانند پدرش تصور میکرد که اگر دست زیردستان به تن او برسد، ‌‌نهایت بى‏احترامی به وى خواهد بود با خشم گفت: خیر، لازم نیست. فقط به خیاط بنویس که نظیر این لباس را براى جوان خوش اندامی که قامتش از دوک گنوت خیلى موزون‌تر و شاهانه‏‌تر است تهیه کند.

نماینده هلتس به تجارتخانه خود دستور داد که هنگام برش لباس ظل ‏السطان خمره شرابى را پیش چشم مجسم کنند، ولى باز وقتى که لباس به ایران (اصفهان) رسید براى شاهزاده تنگ بود.

نظر دادن بسته است.