آخرین خبرها

درِ عالی قاپو

Jean_Chardin شاردن جهانگرد فرانسوى در باره عالی قاپو و سر درِ بزرگى که در مدخل آن ساخته شده بود می ‏نویسد: «آنرا عالی قاپو یعنى باب عالى می ‏نامند و بعلت شباهت کلمه تصور می کنند «علی قاپو» است. تمامی سردر از مرمر عالى ساخته شده و عتبه آن نیز از مرمر سبز است، شش انگشت بلندى دارد و نیمرخ آن دایره شکل است. ایرانیان این عتبه را مقدس میدانند و براى ورود به عالى‏قاپو هیچ وقت پاى خود را روى آن نمیگذارند و اگر کسى پاى خود را روى آن بگذارد مجازات میشود. در عالى‏قاپو نیز مقدس است و اشخاصى که مورد رحمت شاه قرار میگیرند با تشریفات مخصوصى آنرا میبوسند و با صداى بلند دوام سلطنت او را از پروردگار میطلبند. پادشاه نیز براى حفظ احترام این در هیچ وقت سواره از میان آن عبور نمیکند…. اگر کسى به این در پناه ببرد مصونیت پیدا میکند و فقط شاه میتواند او را از آن در جدا کند.

نظر دادن بسته است.