آخرین خبرها

سرنوشت کتابخانه‏ هاى اصفهان در دوران صفویه‏

یکى از نمادهاى توسعه و رشد فرهنگى در جوامع، تعداد کتابخانه‏ هاى موجود در آن و میزان استفاده از آن‌ها میباشد از آثار فرهنگى و پرارزش در دوران صفویه وجود کتابخانه‏ هاى نسبتاً معتبر، نادر و… نفیس موجود در اصفهان بوده که از جمله آن‌ها: کتابخانه دربار صفویه، علامه آقاحسین خونسارى، میرزا عبدافندى، فیض، علامه مجلسى، میرزا ابوطالب‏بن عبداله زاهدى، میرزا عنایت‏ الله اصفهانى، علامه سبزوارى، میرزا عبدالله افندى، امیر صدرالدین فندرسکى، شیخ نثار، شیخ بهاءالدین محمدعاملى، میرزا ابوالقاسم فندرسکى بوده است.

متأسفانه این گنجینه‏ هاى بى‏نظیر پس از استیلاى افاغنه و سقوط حکومت صفویه و دست یافتن آن‌ها بر اصفهان سوزانده و برباد داده شد بطوریکه مینویسند هفته ‏‌ها بلکه ماه‌ها کتابهاى این کتابخانه‏‌ها به صرف گرم کردن حمامهاى شهر رسیده، این سرمایه ‏هاى با ارزش به این صورت نابود گردید.

نظر دادن بسته است.