آخرین خبرها

سقاخانه مسجد جامع اصفهان

برخورد مسلمانان با فرقه‏ هاى دیگرى مذهبى و رعایت عدالت در باره آنان در دوره‏ هاى مختلف صفحات زیادى از کتابهاى تاریخ را مزین نموده است.

استاد محمد محیط طباطبائى در اشاره‏اى که به «سهم اصفهان در فرهنگ جهان» نموده‏‌اند مینویسند:

نکته‏اى که نمیتوان در اینجا نگفته گذاشت و گذشت، داستان بناى سقاخانه یا آبگیر مدرسه و مسجد جامع اصفهان است، هنگام تکمیل ساختمان قدیمی به عهد معتصم، جاى این آبگیر، خانه‏اى متعلق به یک‏نفر یهودى بود که به هیچ مبلغى راضى نمیشد بفروشد. و هم کیشان، او را مانع میشدند. بانى خیر، به هر نحو بود میخواست او را راضى کند. سرانجام موافقت کرد که سطح خانه او با دینار زر بپوشند تا حاضر به فروش شود.

شاید هر گزى از آن خانه به بیش از پانصد دینار زر قیمت‏گذارى شده باشد. و این قدیمی‌ترین نرخى است که در آن زمان براى زمین ساخته شده ممکن بود فرض شود.

سخن از ارزانى و گرانى نیست، بلکه شاهدى از سماحت و عدالت مسلمانان در باره اهل کتاب محسوب میشود.

نظر دادن بسته است.