آخرین خبرها

شوخى علما

علامه مجلسى

علامه مجلسى

نقل است که، وقتى علامه مجلسى و سید جزایرى از علماى بزرگ اصفهان در یک میهمانى با هم بودند، میزبان آن‌ها جهت پذیرایى آنان مرغى بریان شده تهیه کرده، در سر سفره در جلو علامه مجلسى قرار داده بود. هنگام غذا خوردن سید جزایرى دست دراز میکند که قسمتى از مرغ را برداشته و مصرف کند علامه مجلسى به شوخى میفرماید:

شما که نقل اموات را حرام میدانید چگونه میخواهید نقل میت کنید. محدث جزایرى بلادرنگ در جواب میگوید:

نقل به اماکن مشرفه اشکالى ندارد.

نظر دادن بسته است.