آخرین خبرها

صارم ‏الدوله و مالکیت میدان نقش‏ جهان‏

صارم‏ الدوله فرزند ظل ‏السطان، یک‏ وقت به حساب اینکه نوه ناصرالدین شاه و از احفاد صفویه است، خود را وارث صفویه دانست و چون میدان نقش‏ جهان متعلق به صفویه بوده، ادعاى مالکیت آنرا کرده و آن را به نام خود به ثبت رسانده بود، اما براى اینکه برایش مشکل زیادى پیش نیاورد آنرا وقف بر مدرسه صارمیه کرده بود یک‏ وقت که شهردارى اصفهان خواست در این میدان دستکارى کند، مواجه با اعتراض صارم‏ الدوله مالک میدان شد.

قضیه به وزارت کشور رسید. مرحوم فریدونى به خود من [باستانى پاریزى‏] گفت که وزارت کشور مأمور مخصوص براى حل قضیه به اصفهان فرستاد و متوجه شد که کار ثبت تمام شده و ده سال مدت اعتراض آن هم به پایان رسیده و در واقع بر طبق قوانین مملکتى میدان نقش ‏جهان، ملک مطلق صارم‏ الدوله است.

بالاخره چون راه چاره‏اى پیدا نشد. قرار شد که این میدان را صارم‏الدوله ۹۹ ساله به شهردارى اصفهان اجاره دهد. و شهردارى در ازاء مال ‏الاجاره ماهى سیصد تومان به مدرسه صارمیه کمک کند، بدین‏ طریق گره کور سیادت صفویه که بر پیشانى نقش ‏جهان خورده بود گشوده شد.

نظر دادن بسته است.