آخرین خبرها

صد جهان در اصفهان

 اصفهان را نیمه خوانند از جهان صد جهان من دیده ‏ام در اصفهان

هفتدست و هشت خلد و چهارباغ جنت و باغ ارم رشک جنان

باغ تخت آیینه خانه چار حوض هم نگارستان و هم نقش جهان

قصر عباسى نمکدان طوقچى باغ وحش و شیرخانه پلیکان

لب زنده رود و نسیم بهار رخ دلستان و می ‏خوشگوار

چنان بیخ انده ز دل بر کند که بیخ ستم خنجر شهریار

همایى – استاد دانشگاه

نظر دادن بسته است.