آخرین خبرها

علماى اصفهان و «واقعه رژى»

اولین‏ بار علماى اصفهان خرید و فروش دخانیات را منع کردند.

اصفهان نیز از شهرهایى است که در آن موقع مردمش براى لغو قرارداد «رژى» کوشش‏هاى شایان تقدیرى به عمل آوردند. باید گفت در بین علماى ایران، علماى اصفهان دسته اول بودند که خرید و فروش دخانیات را منع کردند و به مقاومت منفى پرداختند. علماى اصفهان در آن هنگام در بین مردم نفوذشان بیش از علماى نقاط دیگر بود و مرحوم حاج شیخ محمدتقى معروف به آقانجفى در آن زمان بر علماى آنجا ریاست داشت.

پس از آنکه نمایندگان کمپانى رژى در اصفهان استقرار مییابند، تجار تنباکو – فروش به ظل ‏السلطان فرزند ناصرالدین شاه حاکم اصفهان شکایت میکنند و چون نتیجه ‏اى نمیگیرند به علماء متوسل شده، چاره کار را از آن‌ها میخواهند. علماى اصفهان هم دستور منع خرید و فروش و استعمال دخانیات را به تمام مسلمانان میدهند و از میرزاى شیرازى هم تقاضاى تائید آن را میکنند. هر چند در خارج از اصفهان دستور آنان را کسى اطاعت نکرد ولى در اصفهان اکثر مردم از آن‌ها پیروى کرده، از استعمال توتون و تنباکو خوددارى میکنند. از این وضع مأمورین کمپانى وحشت کرده، با آنکه خرید و فروش دخانیات در اصفهان نسبت به نقاط دیگر ایران چندان قابل توجه نبود جریان را به تهران تلگراف میکنند و از اولیاى دولت میخواهند که به حکومت اصفهان دستور دهند با آن‌ها مساعدت کرده، نگذارند بیش از این کمپانى متضرر شده، و دامنه مخالفت مردم بالا بگیرد.

این تحریم با حکم میرزاى شیرازى سرتاسر ایران را فرا گرفت و عوامل استعمار را به‏ زانو درآورد.

نظر دادن بسته است.