آخرین خبرها

علم بیاموز از تار زدن بهتر است‏

 

جهانگیرخان قشقایی

جهانگیرخان قشقایی

جهانگیرخان قشقایى، استاد مسلم فلسفه قرن اخیر، اصلاً از ایل دره شورى قشقایى و مقیم دهاقان سمیرم بود، تا چهل سالگى را در میان ایل گذراند و در جوانى شاهنامه‏ خوان طایفه خود بود و تار هم میزد. وى وقتى از سمیرم به اصفهان آمد براى تعمیر ساز خود، پیش یحیى ارمنى تارساز رفت، یحیى به او گفت: برو پى کار بهترى و علم بیاموز، از تار زدن بهتر است. بدین ‏طریق جهانگیرخان به تحصیل در سر پیرى پرداخت و تا بدانجا رسید که هر کس از فلسفه‏ دانان قرن اخیر خواست اظهار حیاتى بکند، خود را از شاگردان جهانگیرخان قشقایى به ‏شمار میآورد. کار به جائى رسید که وقتى ظل ‏السلطان در مدرسه به دیدن او میرفت در اثناء سخن گفت: خان بزرگ اگر سابقاً میخواست مرا ببیند چند ماه قبل میبایست وقت بگیرد. اما من امروز به‏ حضور شما میرسم و این به خاطر مقام ارجمند علمی شماست.

نظر دادن بسته است.