آخرین خبرها

فتحعلى شاه و دهدار «کارلادان»

«کارلادان» بواسطه اثر تاریخى منارجنان که شهره جهانى دارد از قدیم‏ الایام محل آمد و شد جهانگردان، بزرگان و پادشاهان بوده است. در مسافرتى که فتحعلى‏شاه قاجار به اصفهان نمود، حاجى ابراهیم اصفهانى دهدار کارلادان بر حسب سابقه‏ اى که خدمت شاه داشت موفق به دیدار و گفتگو با شاه قاجار گردید.

فتحعلی شاه

فتحعلی شاه

شاه از حاجى ابراهیم پرسید: دارائى و اموال تو چقدر است؟ حاجى ابراهیم جواب داد بلطف اعلیحضرت صد هزار طویله طلا دارم. شاه با تعجب پرسید این اندازه طویله طلا (از کجا آورده) و براى چه میخواهى؟! حاجى ابراهیم گفت: اعلیحضرتا مقصود این است که صد هزار اصله درخت چنار دارم که هر سال از فروش شاخه‏ هاى اضافى آن‌ها سود سرشارى بدست میآورم و باز بجاى هر شاخه ده شاخه دیگر میروید. بنابر این هر اصله درخت براى من یک میخ طویله طلا ارزش دارد.

شاه سخن دهدار جهان دیده و زحمت کشیده را تصدیق کرده و نسبت به وى اظهار لطف نمود.

نظر دادن بسته است.