آخرین خبرها

محاصره شهر اصفهان توسط خوارج‏

قبل از آنکه محاصره اصفهان بدست خوارج شروع شود، در رى جنگ سختى بین آنان و لشگریان خلیفه رخ داد و خوارج در جنگ رى فاتح شدند. در این هنگام آتش بیداد و طغیان خوارج در اطراف اصفهان بمنتهى درجه رسیده بود و کمتر آبادانى بین اهواز و اصفهان وجود داشت که مورد دستبرد آنان واقع نشود و مردم آن گرفتار قتل و غارت نگردند. مصعب براى دفع آنان پس از مشاوره با سران لشگر، حکومت اصفهان را به (عتاب بن ورقاء ریاحى) واگذار کرد و وی را مأمور دفع خوارج نمود.

فرمانده خوارج بعد از اینکه در رى فاتح شد بجانب اصفهان روانه گردید و هفت ماه شهر را محاصره کرد و در طول این مدت گاهى جنگى رخ مینمود. یک روز حاکم اصفهان به یاران خود گفت منتظر چه هستید؟ قسم بخداوند که هرگز نباید از کمی عده بترسید، شما از شجاعان لشگر میباشید و کراراً در جنگ‌ها کاردانى و لیاقت خود را نشان داده‏اید. نتیجه محاصره این خواهد بود که بتدریج ذخائر شما تمام شود و آن وقت چاره جز این نیست که از گرسنگى بمیرید و برادر برادر را دفن کند. این است که قبل از آنکه ضعف بر شما راه یابد بدشمن حمله کنید و دمار از روزگار او برآورید.

عتاب‏بن ورقاء نماز صبح را با لشگریان خود خواند و در حالیکه خوارج در خواب بودند بآن‌ها حمله کرد قبل از حمله بیرقى بدست کنیزى موسوم به یاسمین داد و گفت هر کس میخواهد توقف کند به بیرق یاسمین ملحق شود و کسى‏که عازم جهاد است بهمراه ما بیاید. دو هزار و هفتصد سوار بعتاب بن ورقاء پیوستند و قبل از آنکه خوارج متوجه شوند برآن‌ها تاخته و کشتار عظیمی از آنان نمودند و من‏جمله زبیربن على در این جنگ بقتل رسید. در نتیجه این جنگ هولناک خوارج شکست خورده تاب مقاومت نیاورد بجانب اهواز فرار کردند. و عتاب بعوض اینکه آن‌ها را دنبال کند بشهر بازگشت.

نظر دادن بسته است.