آخرین خبرها

مرگ علیمردان خان و غارت اصفهان‏

علیمردان خان پس از تسلط بر صادق خان زند بیشتر اولاد وى را کشته و یا کور کرد و چون در شرب خمر افراط میکرد به مرض لاعلاجى مبتلا شد. وزیرش میرزا ربیع اصفهانى او را بر تخت روان سوار کرد و با گروهى از سپاهیان از تهران به اصفهان عزیمت نمود.

در بین راه على‏مردان خان از دنیا رفت و چون میرزا ربیع مردى صاحب فکر بود از ترس آنکه مبادا لشگریان از شنیدن خبر مرگ او شورش کنند کماکان نعش او را هر روزه بر‌‌ همان تخت روان میگذاشت و اطراف آنرا میپوشاند و خود او به نزدیک تخت حرکت میکرد و از زبان سلطان به سرداران سپاه مطالبى میگفت تا به مورچه‏ خورت رسید. صبح هنگام به دستور هر روز نعش را بر تخت روان گذاشت و آنرا روى قاطر بستند و سرداران و سپاهیان در مرکب تخت روان در عین شادمانى میرفتند.

وزیر با تدبیر نیز حرکات آن‌ها را کنترل مینمود تا اینکه ناگاه یکى از قاطر‌ها دستش خطا کرد و از سر به زمین افتاد و نعش علیمردان خان را به خاک انداخت. از ظهور این حالت سپاهیان درهم آمدند به عزم غارت شهر اصفهان با کمال عجله و شتاب روانه شهر شدند و مدت سه شبانه روز آنچه مردم شهر داشتند غارت کردند، تا اینکه جعفرخان پسر صادق‏خان زند به اصفهان رسید و به امر او غارتگران دست از غارت کشیدند.

نظر دادن بسته است.