آخرین خبرها

میرشب

‏ در کتاب تذکرهالملوک که به توضیح مناصب حکومتى در دولت صفویه پرداخته، قسمتى را تحت عنوان «شغل داروغه اصفهان» ذکر نموده و در بخشى از آن به چگونگى ایجاد امنیت در محله ‏‌ها پرداخته است، که قابل ‏توجه میباشد.

وى مینویسد: «گروه هاى مختلفى در شب به محافظت محلات میپرداختند، که از جمله آن‌ها شخصى است که او را «می‌رشب» میخوانند و او با گروه خود به حفظ امنیت کوچه ‏‌ها و محلات پرداخته، تا سرقتى صورت نگیرد.

این گروه اگر دزدى را دستگیر کنند، ۱۲ از آن اموال را طبق عرف براى خود برمیدارند و دو قسمت دیگر را به توسط داروغه به صاحب مال میرسانند. ولى اگر در محله مورد حفاظت آنان، سرقتى واقع شود و نتوانند در‌‌ همان شب دزد را دستگیر کند، مهلتى به آن‌ها داده میشود تا اموال مسروقه را بیابند.

اگر تا پایان مهلت مقرر، نتوانند آن اموال را پیدا نمایند، باید غرامت مال دزدى شده را از امول خود بپردازند.

نظر دادن بسته است.