آخرین خبرها

نتایج حکومت ظل ‏السلطان بر اصفهان‏

ظل ‏السلطان

ظل ‏السلطان

در دوران حکومت سلاطین قاجار بر ایران، نه تنها زیانهاى فراوانى از طرف پادشاهان بر مردم وارد گردید، بلکه شاهزادگان این سلسله که حاکم بر مناطق مختلف ایران بودند، ضربات جبران ‏ناپذیرى بر شهرهاى مختلف وارد نمودند. ظل ‏السلطان حاکم مستبد اصفهان از نمونه‏ هاى برجسته اینان میباشد. هنرى رنه آلمانى که در سال ۱۸۸۰ از ایران بازدید کرده از غارت‌ها و ویرانیهاى ظل ‏السلطان اینگونه سخن رانده است:

«ظل ‏السلطان بسیارى از کاخهاى عالى و شاهکارهاى ممتاز اصفهان را که موجب حیرت جهانیان بود نابود کرده است. در واقع، آخرین سالهاى حکومت ظل ‏السلطان در اصفهان به منزله طوفان ویرانزایى بود، زیرا او که با به شاهى رسیدن برادرش مظفرالدین شاه امید به سلطنت خود را از دست رفته میدید تلافى، بیشتر این شاهکارهاى برجسته را که در دنیا بى‏نظیر بود خراب کرد و مصالح آن‌ها را فروخت. از آن همه کاخهاى گوناگون که شاردن (سیاح فرانسوى) در اصفهان دید و شرح مبسوطى در باره هر کدام از آن‌ها در سفرنامه خود به قلم آورده اکنون جز دو سه بناى خراب چیزى باقى نمانده و تقریباً بیست و پنج الى سى‏سال میشود که تمامی را ظل ‏السلطان ویران کرده است. این شاهزاده در سنى به حکومت اصفهان منصوب شد که در آن سن کودکان عموماً در فکر بازى و سرگرمی هستند، ولى او در‌‌ همان خردسالى به وظیفه مهم خود پى برد و توانست با کوشش و رفتار جابرانه و مجازاتهاى سخت در قلمرو حکومتى خود امنیتى برقرار کند.

یکى از علل طولانى شدن دوره حکومت و محبوبیت او در دربار قاجار این بود که مالیات را به قوه قهریّه وصول میکرد و به طور مرتّب به تهران میفرستاد. ظل ‏السلطان بعد از آنکه برادرش (مظفرالدین شاه) تاجگذارى کرد و امید او از رسیدن به سلطنت تبدیل به ناامیدى شد، درنده خویى در او اوج گرفت و با شهر اصفهان مانند کشورى فتح شده معامله کرد. یعنى تمام یادگارهاى صفویان و بناهاى باشکوه و کاخهاى این پایتخت قدیمی را که معرف شکوه و عظمت گذشته ایران بود، بکلى ویران کرد و مصالح آن‌ها را فروخت و مساجد دیگر بناهاى عمومی را هم که نتوانست ویران کند به سارقین آثار عتیقه تسلیم کرد تا کاشیهاى نفیس و ظریف و دیگر تزیینات آن‌ها را کنده، به خارجیان بفروشند».

نظر دادن بسته است.