آخرین خبرها

هارون‏ الرشید و خراج اصفهان‏

در زمان خلافت بنى‏عباس مردى به‏ نام خربان بن عیسى سر از اطاعت حکومت بغداد بیرون آورده و در کوه هاى اطراف اصفهان جاى گرفت.

در آن زمان سن وى هنوز به بیست سال نرسیده بود، امّا هر بارى که از اصفهان میآوردند ضبط میکرد. مدت سه سال راه طعام و خواربار اصفهان را بست و عاقبت مردم از او به تنگ آمده و به نزد خلیفه شکایت فرستادند ولى خلیفه از عهده او بر نمیآمد تا اینکه هارون ‏الرشید عاشق کنیزکى شده و او را به مال و خراج (مالیات) اصفهان وعده داد،

کنیزک گفت: یا امیر وجوهى نقد‌تر و رایج‏‌تر از این باید بدهى زیرا که خربان بن عیسى بر خراج اصفهان مسلط بوده و دینارى به هیچ آفریده‏ اى نمیدهد. هارون عصبانى شده و یحیى‏خالد برمکى را که وزیرش بود خواست و سوگند یاد کرد که اگر خربان یا سرش را حاضر نکند سر یحیى را در مقام عقوبت از تن جدا نماید. یحیى ترسان از محضر خلیفه بیرون آمد و لشگرى به فرماندهى اقطع نامی مشتمل بر چهار هزار سوار جنگى بسیج و روانه اصفهان نمود. اقطع از بیراهه طى طریق نموده و نزدیک اصفهان ناگاه بروى تاخته و سر خربان را بریده نزد هارون ‏الرشید فرستادند.

نظر دادن بسته است.