آخرین خبرها

هواى اصفهان و اعتدالتش

 به از شیراز و وضع بى مثالش هواى اصفهان و اعتدالتش

نسیم خلد خیزد از جنوبش شمیم روح آید از شمالش

ندیده اصفهان را گفت حافظ خوشا شیراز و وضع بى مثالش

بود جلف به دنیا آن بهشتى که در عقبى نیابد کس همالش

مکن باور که رکن آباد شیراز بود چون زنده رود آب زلالش

کمال اصفهان ما دو صد ره به است از مردم صاحب کمالش

گرفت اندر جهان بازار دانش کمال و رونق از فیض جمالش

شنیدم این سخن از اهل حالى که دائم خرم و خوش باد حالش

صفاهان را کسى نصف جهان گفت که کوته بود میدان خیالش

اگر باشد جهانى اصفهان است مبادا تا جهان باشد زوالش

خصال نیکو از عبرت بیاموز که هست از مردم نیکو خصالش

محمد على عبرت نائینى

نظر دادن بسته است.