آخرین خبرها

پول به چنگ آر

پول به چنگ آر اى رفیق که با پول باده به چنگ آورى و شاد شنگول

قصه مخوان کز براى آدم نادان ثروت منقول به ز دانش منقول

بى خبر از عقل و نقل نیستم اما شاهد معقول به ز صحبت معقول

پول گر از میانه رخت به بندد پى نبرد الم از ادله به مدلول

بسته نگردد به هیچ رو سد اهواز شوسه نگردد طریق شوش‌تر و دزفول

مست نگردد کسى ز باده صافى بر نخورد هیچکس ز شاهد شنگول

چشم ندوزد کسى به عارض گلرنگ دل نسپارد کسى به طره مفتول

پول نداریم ما و مردم عالم پول نیابند جز به رهبرى پول

پول هم از ما چنان گریخت که گوئى ما همه بسم اللهیم و پول همه غول

وانگه واجب بود به حکم زمانه آدم بى پول را گلوله ششلول

مرد خردمند پند کس نپذیرد آدم زیرک ز هر کسى نخورد گول

عارف و عامی فقیه و صوفى و درویش با دم ارشاد و فقه و خرقه و کشکول

جمله پى پول می ‏دوند شب و روز عاشق پولند جمله شهره و مجهول

عاقل و هشیار باش پول طلب کن تا شود اندر زمانه قول تو مقبول

قول (عمو) بود این غزل که شنیدى آنکه بود دانشش مقدمه پول

عموى اصفهانى

نظر دادن بسته است.