آخرین خبرها

پیاده رفتن شاه‏ عباس در رکاب ملاعبدالله

روزى شاه‏ عباس بدیدن ملاعبدالله در مدرسه او رفت و مدرسه را خالى از طلبه دید، از او علت را پرسید و مولینا جواب را بوقت دیگر محول فرمود، دفعه دیگر ملاعبدالله به بازدید شاه‏ عباس رفته پس از طى تعارفات، شاه عباس به مولاعبدالله گفت از من چیزى بخواه؛ آخوند میگوید چیزى مورد احتیاج من نیست که از تو بخواهم و چون شاه اصرار میکند، آخوند ملاعبدالله میفرماید اکنون که اصرار میکنید مرا یک حاجت است و آن اینکه در میدان شاه در حضور مردم چندین قدم پیاده در رکاب من راه‏ بروید، چون شاه علت آن‏را پرسید دلیل را به وقت دیگر محول کرد، شاه ‏عباس که در احترام دانشمندان ‌‌نهایت درجه دقت داشت به گفته ملاعبدالله عمل کرد و همه مردمی که در میدان بودند شاه را پیاده در رکاب ملاعبدالله که سوار بود مشاهده کردند.

پس از مدتى شاه مجدداً در مدرسه به ملاقات مولا عبدالله رفت و آنجا را از طلاب علوم مملو دید، علت را پرسید مولینا فرمودند: مردم در ابتداى امر قدر علم و عالم را نمیدانستند، لهذا رغبت به تحصیل علم نداشتند و چون پیاده‏ روى شما را در رکاب من دیدند متوجه علم و دانش شده، دانستند که این ارزش علم است که پادشاهى مانند شما در رکاب فردى مانند من بخاطر علم پیاده راه میرود بنابراین به تحصیل علوم اظهار اشتیاق نمودند.

نظر دادن بسته است.