آخرین خبرها

چیگین

در دورانهاى مختلف از تاریخ، حکومت‌ها براى مجازات متخلفین از روشهاى مختلف استفاده کرده‏اند که‌گاه شکل وحشیانه بخود میگرفته از جمله در تاریخ حکومت شاه‏ عباس آمده است:

ملک على سلطان جارچى باشى، سردسته گروه زنده ‏خواران در زمان شاه‏ عباس بود.

این مجازات شوم و نفرت ‏انگیز که از زمان مغول و تیمور، به شاه اسماعیل سر سلسله صفویان رسیده بود، در زمان شاه ‏عباس هم به اجرا درمیآمد.

دسته آدمخواران، «چیگین» یا گوشت خام خور نامیده میشدند، مؤلف کتاب روضه‏ الصفویه آنان را اینگونه معرفى میکند:

«آن فرقه نیز آلت سیاست و غضب بودند که گناهکاران واجب‏ التعذیر را از یکدیگر میربودند و انف و اذن ایشان را به دندان قطع نموده، بلع میفرمودند. و هم‏چنین بقیه اعضاى ایشان را به دندان انفصال داده میخوردند… این جماعت لباس مخصوص داشتند، جهت امتیاز.

بدین‏ طریق که تاج‏هاى بى‏عمامه ضخیم طویل به‏ قدر یک ذرع بر سر میگذاشتند و اکثر این گروه مردمان قوى هیکل کریه‏ المنظر طویل ‏القامه بودند».

نظر دادن بسته است.