آخرین خبرها

کشتار تیمور لنگ از مردم اصفهان‏

از وقایع و حوادث مهمی که براى مردم شهر تاریخى اصفهان رخ نموده قتلعامی است که تیمور لنگ از این شهر کرد. این واقعه را تمام مورخین آن زمان نقل کرده و باتفاق آنرا نوشته‏‌اند. اجمال آن چنین است که وقتى تیمور در پائیز سال ۷۸۹ هجرى عازم تسخیر ممالک عراق شد، به اصفهان آمد و از راه اصفهان میخواست بفتح فارس نائل گردد.

تیمور لنگ

تیمور لنگ

تیمور با لشگریان خود در بیرون شهر اصفهان فرود آمدند و براى استمالت و جلب عطوفت این پادشاه قهار حاکم شهر که سید مظفر کاشى و خالوى سلطان زین‏ العابدین مظفر و از طرف او حاکم بود با جمعى از سادات و علماء و اشراف و بزرگان شهر، به اردوى تیمور رفته و مقرر شد لشگریان تیمور در بیرون شهر بمانند و تیمور در قلعه طبرک منزل نماید. و ضمناً در تمام دروازه ‏هاى شهر لشگریان تیمور مراقب باشند. تیمور دستورى صادر نمود مبنى بر آنکه آنچه اسب و اسلحه در شهر موجود است باید بمأمورین او تحویل داده شود. و نیز مقرر شد براى نعل بهاى قشون تیمور وجهى بمردم اصفهان سرشکن گردد و براى جمع ‏آورى این پول مأمورین تیمور بکار جمع پول مشغول بودند شبى یکى از اهالى تیران آهنگران موسوم به (على‏کچه‏با) در شهر دُهُلى بزد و عده زیادى گرد او جمع شدند.

مورخین زمان تیمور که در تعریف این پادشاه ستمگر مبالغه نموده مینویسند این عده وارد محلات شهر شدند و بیشتر مأمورین تیمور را بقتل رسانیدند مگر در چند محله که مردمان آن عاقل و دوراندیش بوده و مأمورین تیمور را در خانه‏ هاى خود پناه داده و مانع قتل آن‌ها شدند. بغیر از این عده از مأمورین بسیارى از لشگریان تیمور که در آن شب براى خریدن مهمات خود بشهر آمده بودند قریب سه هزار کس بقتل رسیدند و من جمله محمد پسر ختاى بهادر که ظاهراً داماد تیمور بوده مقتول گشت. على‏کچه‏پا پس از فراغت از این کشتار باتفاق همراهان بطرف دروازه‏هاى شهر شتافته و جمعى را که به محافظت دروازه‏‌ها مشغول بوده گرفتار و زندان نمودند.

فرداى آنروز که خبر این واقعه بگوش تیمور رسید آتش خشم فاتح آسیا زبانه کشید و دستور داد لشگریان شهر را تسخیر نمایند. مردم شهر که این خبر را شنیده درصدد دفاع برآمده و در کنار حصار شهر جنگ خونینى رخ داد و من‏جمله (تیمور اقبوغا) که از سرداران مشهور تیمور بود کشته شد. بلاخره شهر بتصرف لشگریان تیمور درآمد. در همین اثنا تیمور کس فرستاد تا لشگریان بمردمان محله سادات و ساکنین کوچه موالى ترکه و خانه خواجه امام‏الدین واعظ آزار نرسانند میگویند خواجه امام‏ الدین یکسال بود که وفات کرده بود ولى بپاس احترام او خانه‏‌اش در امان ماند علت این امر این بود که تیمور بدراویش و صوفیان و سادات احترام میگذاشت. بارى تیمور به قتل‏عام و انواع عقوبت فرمان داد و دستور داد سرهاى کشتگان را هزار هزار نزد او آورند. میگویند بعضى از لشگریان که نمیخواستند بدست خود مباشر قتل شوند سر‌ها را میخریدند و در ابتدا قیمت هر سرى به بیست دینار کبکى بود ولى در آخر آنهائیکه سهم خود را داده بودند سرهاى زیادى را میفروختند به نیم دینار و کسى نمیخرید.

از اتفاقات شگفت این است که جمعى از مردم اصفهان در آنروز از گزند تیغ در امان ماندند و شب خواستند بگریزند از قضا برفى بارید و اثر پاى ایشان در برف بماند و روز دیگر لشگریان تیمور اثر پاى آن‌ها را گرفته در هر کجا که پنهان شده بودند بیرون آوردند و به تیغ انتقام بگذرانیدند تعداد کشتگان را از هفتاد هزار کمتر ننوشته‏‌اند فرمانى که تیمور پس از قتل‏عام صادر نمود از اینقرار بود که هفتاد هزار سر آدمی جمع آرند و از سر‌ها مناره‏‌ها سازند پس از جمع شدن سر‌ها از دروازه طوقچى تا قلعه طبرک بیست و هشت مناره با هزار و پانصد سر بالا بردند و در طرف دیگر شهر نیز بهمین منوال. بنابر این آنچه بعضى تصور کرده و اخیراً در یکى از روزنامه‏ هاى محلى، مکان مناره سرهاى کشتگان تیمور را در نزدیک بازارچه اسمعیل کوسه معین کرده، اشتباه محض است و منار مذکور متعلق بسرهاى شکار یکى از پادشاهان صفوى بوده و شرح آنرا شاردن نوشته است. واقعه قتل‏عام اصفهان در آخر شوال و یا پنجم ذیقعده سال ۲۸۹ هجرى اتفاق افتاده است.

نظر دادن بسته است.