آخرین خبرها

کشف حجاب در اصفهان‏

مسئله کشف حجاب پس از سفر رضاشاه به ترکیه در فاصله سالهاى ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۴ با اقدامات وسیع تبلیغاتى براى آماده کردن افکار عمومی آغاز شد، ولى پس از چندى به دلیل عدم موفقیت، خشونت تنها ابزار اجراى کشف حجاب گردید. با این حال گزارشهاى محرمانه که از شهر‌ها به مرکز مخابره میشد، خبر از عدم موفقیت قابل انتظار مسئولین میداد. دو گزارش از ده‌ها گزارشى که از اصفهان به تهران مخابره شده، در ذیل میآوریم:

گزارشى از خوراسگان به حکومت اصفهان

حضور مبارک حضرت اشرف حکمران اصفهان دامت شوکهالعالى – محترمانه معروض میدارم در موضوع نهضت بانوان، نسوان در جلسه جشن در قصبه خوراسگان جى تشکیل شد از طرف مالیه و معارف و کدخدا و چند نفر منعقد و چند روز زن‌ها، بى‏حجاب به حمام و جاهاى دیگر میرفتند تا آنکه از جانب حاجى غلامعلى ربانى و… چندى قبل تحریکاتى نمودند و مردم را فریب دادند که دو دفعه به حالت اولیه خویش برگشته‏‌اند و امروز هیچ زنى در خوراسگان بى‏حجاب نیست و آن چند نفر که کشف حجاب نموده بودند مورد طعن و سرزنش سایرین واقع شده‏اند. از مقام محترم تقاضاى تحقیق محلى و مفتش صحیح‏ العمل سرى داشته تا اینگونه تحریکات جلوگیرى شود.

گزارش حکومت اصفهان به ریاست الوزراء (۲۱ خرداد ۱۳۱۵)

ریاست‏ الوزراء در جواب مرقومه متحدالمآل نمره ۲۹۷۰ محترماً معروض میدارد، قبل از وصول مرقومه از طرف شهربانى، با دستور حکومت به‏ قدرى که وسایل موجود بوده اقدام لازم به عمل آمده است. ولى تصدیق خواهند فرمود که در اصفهان، جائى که درشکه ‏چى‏هاى آن هم معمم بوده‏اند، این قبیل مسائل در ترک عادت چندصدساله باید به تدریج عملى گردد. حالا هم نه‏ اینکه زنهاى با حجاب وجود دارند، ولى البته در طرز لباس و تهیه آن به طوریکه مطلوب است تا امروز دقت‏هاى لازم به عمل نیاورده‏‌اند.

لکن خاطر مبارک را مطمئن مینماید که مجاهدت کامل در پیشرفت این کار و اجراى امر فوق به عمل خواهد آمد.

نظر دادن بسته است.