آخرین خبرها

یهودیان اصفهان در دوران مشروطه‏

پس از فرمان مشروطیت انجمن ولایتى اصفهان در (۱۳۲۴ ه ق) در محل عمارت چهلستون اصفهان افتتاح گردید. این انجمن نهاد سیاسى و اجتماعى جدیدى بود که در مدت کوتاهى به بهترین مرجع تصمیم‏ گیرى و اداره اصفهان تبدیل گردید و حتى اقدامات حاکم را کنترل مینمود. بر تصمیمات او تأثیر میگذاشت.

در همین دوران عده‏اى از صنف پارچه‏ فروشان در انجمن حاضر شده، از جماعت یهودیان دستفروش، که پارچه‏‌ها را به در خانه‏ هاى مسلمانان برده، بفروش میرساندند شکایت کرده، میگفتند که معامله با آن‌ها موجب فساد عقیده و ارتکاب گناه میشود. به دنبال شکایت آنان، انجمن حاج محمدحسین کازرونى را مأمور ساخت تا به موضوع رسیدگى کند. پس از نشست و برخاست‏‌ها در حضور عده‏اى از بزرگان شهر، در خانه حاج محمدحسین کازرونى، تعهدنامه‏اى از یهودیان گرفتند که برطبق آن، ایشان ملتزم شدند: در محلات اصفهان و خارج شهر اصفهان، تا دو فرسخى معامله جنس بزازى و علاقه‏ بندى و حریر نکنند و نیز متعهد شدند که زنان آن‌ها روبند نزنند که شبیه زنان مسلمان شوند و از جهت وضع و لباس شبیه به ‏مسلمانان نباشند و به‏ هر عنوان با مسلمانان معاملات مسکرات و شراب ‏فروشى ننمایند و… که در غیراین‏صورت امناى مجلس محترم ملى مختارند که در باره کار خلاف ایشان اقدام لازم را مبذول نمایند.

نظر دادن بسته است.